Povlastice za strane investitore u Bosni i Hercegovini

Novac
Novac

FIPA donosi spisak povlastica koje očekuju sve one koji se odluče investirati u Bosnu i Hercegovinu.

Pogodnosti su poredane po nivoima vlasti.

DRŽAVNI NIVO

U skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 17/98, 13/03, 48/10 i 22/15) stranim investitorima garantovano je sljedeće:

– Nacionalni tretman stranim ulagačima, odnosno strani ulagači imaju ista prava i obveze kao i rezidenti Bosne i Hercegovine.
– Strani ulagači imaju pravo, radi svojih ulaganja, na teritoriju Bosne i Hercegovine otvoriti račune kod bilo koje poslovne banke u domaćoj ili slobodno konvertibilnoj valuti.
– Strani ulagači će imati pravo slobodno upošljavati strane državljane iz inozemstva ukoliko nije određeno drugačije zakonima u Bosni i Hercegovini o radu i useljavanju.
– Strani ulagači su zaštićeni od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije i mjera s jednakim učinkom; takve mjere mogu se poduzeti isključivo u javnom interesu, sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima, uz plaćanja primjerene naknade.
– Strani ulagači imaju ista vlasnička prava nad nekretninama kao bh. pravni subjekti.
– Strani ulagači imaju pravo vršiti transfer u inozemstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodno konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja u Bosni i Hercegovini

Prava i povlastice dane stranim ulagačima i obveze, koje proizlaze iz Zakona o politici direktnih stranih ulaganja, ne mogu se ukinuti niti poništiti stupanjem na snagu naknadno donesenih zakona i podzakonskih akata. Ukoliko su takvi naknadno doneseni zakoni i podzakonski akti povoljniji za strane ulagače, oni imaju pravo birati režim koji će biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

Carinske povlastice

Strana ulaganja će biti izuzeta od plaćanja carina i carinskih obveza, osim putničkih vozila, automata za zabavu i za igre na sreću.
Radi korištenja carinske povlastice, uz pismeni zahtjev za oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja, korisnik povlastice carinskom tijelu, mjerodavnom prema mjestu sjedišta korisnika povlastice, podnosi:
– ugovor ili drugi odgovarajući akt o ulaganju na temelju kojeg se uvozi oprema za koju se traži oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja
– dokaz o registraciji stranog uloga kod mjerodavnog tijela države
-specifikaciju opreme po tarifnim oznakama i naimenovanjima iz Carinske tarife BiH, uz -označavanje količine te pojedinačne i ukupne vrijednosti, koju je ovjerio korisnik povlastice
– izjavu ulagača da oprema nije starija od 10 godina
– potvrdu da uvozna oprema zadovoljava standarde u pogledu zaštite čovjekove sredine i ostale standarde iz oblasti zaštite na radu, koju je izdala institucija ili drugo tijelo mjerodavno za područje te djelatnosti.
Carinska služba donosi odluku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Slobodne zone

Slobodne zone u BiH dio su carinskog teritorija Bosne i Hercegovine i imaju status pravne osobe. Sukladno Zakonu o slobodnim zonama BiH osnivač slobodne zone može biti jedna ili više domaćih ili stranih pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane u BiH. – Korisnici slobodne zone ne plaćaju PDV i uvozna davanja na opremu koja će se koristiti za proizvodnju. Ulaganja u slobodne zone, transfer dobiti i prijenos ulaganja su slobodni. Osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih priloženih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe, koja se izvozi iz slobodne zone, preći najmanje 50% ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u razdoblju od 12 mjeseci.

NIVO ENTITETA

Poreska oslobođenja

U Federaciji BiH:

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit FBiH strani ulagači uživaju sljedeće pogodnosti:
– Poreznom obvezniku koji izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti više od 50% ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 30% iznosa u godini investiranja.
– Poreznom obvezniku koji u periodu od pet uzastopnih godina izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 20 miliona KM, s tim da u prvoj godini investira 4 miliona KM, umanjuje se obaveza obračunatog porez na dobit za 50% iznosa u godinama investiranja.
– Porezni obveznik ima pravo na porezno priznati rashod u visini dvostrukog iznosa bruto-plaće isplaćene novoprimljenim zaposlenima ukoliko ispunjava sljedeće uvjete i to:
– trajanje ugovora o radu mora biti najmanje na period 12 mjeseci sa punim radnim vremenom i
– novoprimljeni zaposleni nije bio zaposlen kod poreznog obveznika ili povezanog lica u prethodnih pet godina.

U Republici Srpskoj:

Poreskom obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti u vrijednosti većoj od 50% ostvarene dobiti (poreske osnovice) tekućeg poreskog perioda, umanjuje se obaveza poreza na dobit za 30%.

Brčko distrikt – povlastice

Zakonom o poticajima za privredni razvoj u Brčko Distriktu osigurano je sljedeće:
– Oslobađanje od komunalne naknade za istaknuti naziv firme
– Naknada sudskih taksi za registraciju poslovnog subjekta i upis promjena u registar za novoosnovana poduzeća i poduzetnike
– Naknada troškova priključenja na napajanje vode i kanalizacijsku mrežu
– Naknada plaćenih taksi nužnih za dobivanje lokacije, građevinske dozvole i odobrenja za upotrebu objekta
– Naknada troškova u iznosu razlike u cijeni električne energije i vode koju plaćaju poduzeća i cijene koju plaćaju domaćinstva
– Naknada uplaćenih doprinosa za zapošljavanje u ukupnom iznosu za novozaposlene osobe
– Naknada za plaće za porodiljni dopust u iznosu od 100%
– Poticanje poslodavca u iznosu od 50% od ukupnih obaveza za zdravstveno osiguranje novozaposlenih radnika
– Naknada novčanog iznosa u visini novih investicija uloženih u nabavku osnovnih sredstava koja se unose u popis osnovnih sredstava, a do visine utvrđenog i uplaćenog poreza na dobit ili dohodak za godinu u kojoj je izvršena kupovina osnovnih sredstava, s tim da se razlika između iznosa poreza na dobit ili dohodak i izvršene nabavke ne može se prenositi u narednu godinu, prenosi FIPA.