Građani i dalje napuštaju BiH, a zvanični podaci potvrdili gdje najčešće odlaze!

Vijesti

Iako nije riječ o sveukupnim podacima o iseljavanju iz BiH, ukazuju na zemlje koje su najčešće destinacije za emigrante iz BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nije nadležno za emigracionu politiku iz Bosne i Hercegovine, odnosno za odlaske stanovništva iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou. U okviru svoje nadležnosti za iseljeništvo, Ministarstvo u svrhu pripreme stanja emigracije iz Bosne i Hercegovine za Migracijski profil BiH koristi statističke podatke agencija za statistiku zemalja prijema o ukupnom broju bh. iseljenika koji u zemljama prijema borave duže od 12 mjeseci.

Migracioni tokovi

Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseljeništvu, a koje vode porijeklo iz BiH iznosi između 2 i 2,2 miliona. Podaci Svjetske banke su nešto manji jer se odnose samo na prvu generaciju bh. emigranata i pozicioniraju BiH na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (od ukupno 214 zemalja i teritorija obuhvaćenih u Migration and Remittances Factbook 2016).

Kada govorimo o emigraciji iz BiH na godišnjem nivou, jedini podaci u BiH koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije o prebivalištu i boravištu državljana BiH radi iseljenja u druge države. Prema njihovim podacima, u 2019. godini, 4.044 osobe je odjavilo boravak u BiH.

image
Broj odjavljenih osoba iz BiH u 2019. godini za osam država odredišta

Ovi podaci ne mogu biti pokazatelji trenda emigracije iz BiH, jer ne predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje destinacije za emigranate iz BiH zemlje Evropske unije, prvenstveno Njemačka i Austrija, a zatim Hrvatska i Slovenija.

image
Broj odjavljenih osoba iz BiH na godišnjem nivou za četiri najčešće zemlje odredišta

Na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju koje je BiH zaključila sa Slovenijom i Njemačkom, veliki broj radnika se zapošljava u ovim zemljama posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom aranžmanu. Tako, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH o zaposlenim državljanima BiH u zemljama s kojima BiH ima potpisan sporazum o zapošljavanju, u 2019. godini u Republici Sloveniji se zaposlilo 14.581 državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 683 državljana BiH (odnosi se se samo na medincinske radnike u SR Njemačkoj), što je ukupno 15.264 osoba. Primjetan je porast broja državljana BiH u zadnje tri godine koji se zapošljava posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH – u 2016. godine na ovaj način se zaposlilo 5.857 državljana BiH, u 2017. godini ukupno 9.930 osoba, a u 2018. godini 14.198.

Broj emigranata

Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koristi statističke podatake o iseljeništvu BiH koje je integrisano u zemljama prijema koje prikupljaju statistički uredi zemalja prijema o imigrantima i njihovim potomcima.

Podaci o iseljeništvu BiH, prema evidenciji i popisima stanovništva zemalja prijema, mogu se razvrstati u tri osnovne skupine: državljani BiH, osobe rođene u BiH i osobe bh. porijekla, što uključuje i njihove potomke. Tačni statistički podaci o ukupnom broju emigranata rođenih u BiH, bez obzira na njihovo sadašnje državljanstvo, u 52 zemlje svijeta iznosi 1.807.602, od čega u 30 zemalja Evrope (Švicarska, Norveška i EU ‐ 28) živi oko 60% bh. emigranata.

image
Broj emigranata rođenih u Bosni i Hercegovini u 52 zemlje prijema

Međutim, procjena ukupnog broja osoba bh. porijekla u svijetu je između 2 i 2,2 miliona. Ovaj broj uključuje osobe rođene u BiH koje su napustile svoju zemlju i procijenjeni broj njihovih potomaka rođenih u zemljama prijema bez obzira koje državljanstvo imaju, a ne uključuje tzv. staru emigraciju. Ministarstvo raspolaže samo djelimičnim podacima o broju potomaka, a procjene broja osoba bh. porijekla u svijetu su sačinjene na osnovu tih podataka i podataka i procjena kojima raspolažu diplomatsko‐konzularna predstavništva BiH, te agencije za statistiku i zavodi za popis stanovništva zemalja prijema.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracioni profil Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, čime BiH ispunjava jednu od obaveza u procesu liberalizacije viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

Leave your vote