in

Općina Tešanj donijela odluku koji će obradovati sve ljubitelje pasa!

Na osnovu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, poglavlje IX; Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja, kao i na osnovu Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu Općine Tešanj broj
3/10, raspisuje se javni poziv za dodjelu grant sredstava.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa područja općine Tešanj.

Pod pojmom uklanjanja i zbrinjavanja pasa lutalica sa područja općine Tešanj podrazumijeva se hvatanje pasa lutalica, napuštenih i izgubljenih pasa, adekvatan smještaj, posjedovanje potrebne opreme za čuvanje, hranjenje i osiguranje veterinarske – Zdravstvene zaštite i njegu pasa kao i briga o zbrinjavanju uginulih pasa.

Primarni cilj projekta je uklanjanje i zaštita pasa lutalica sa ulica, puteva i javnih površina i obezbjeđenja pristojnih uslova za kvalitetan život u prihvatilištu, te pronalazak adekvatnog udomljenja
za pse.

Općina Tešanj je obezbijedila lokaciju i objekte za smještaj i čuvanje pasa lutalica i radi na pribavljanju sve potrebne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse.

Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom pozivu imaju udruženja građana koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

Grant sredstva za ove namjene su planirana u budžetu Općine Tešanj za 2019. godinu, & biti će dodijeljena udruženju koje dostavi najprihvatljiviji program.

Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Prijedlog programa koji je predmet Javnog poziva;

Kopija rješenja o registraciji za traženu djelatnost;

Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji—identifikacioni broj;
Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte);

Izjavu o planiranom broju zaposlenih—zaduženih za brigu 0 psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati;

Način osiguranja veterinarske zaštite pasa — Ugovor sa veterinarskom stanicom;

Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa zakonom;

Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro-računa.

Neće se uzeti u razmatranje prijave udruženja građana koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

KOLEGE NEĆE DA SVJEDOČE Policajac šutirao ženu, a MUP krije da li će biti kažnjen

Njemačka savezna agencija za zapošljavanje traži radnike u BiH, objavljen je rok za prijave!