Ovo su naredbe Kriznog štaba koji svaki građanin mora poštovati, inače slijedi paprena novčana kazna!

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj je shodno Naredbi od 31. maja sagledao kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i donio novu Naredbu i preporuke koje će se primjenjivati od 14. juna, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. maja 2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. maja., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne šta kanitnalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonima, odnosno općinski i gradski inspektori naredbom su zaduženi da pojačaju inspekcijski nadzor, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Naredbom se FMUP – Federalna uprava policije i kantonalna ministarstva unutarnjih poslova i uprave policije zadužuju da, u skladu sa tačkom IV Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa, poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, naglašavaju iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz Kriznog štaba FMZ napominju kako je kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva dana mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te građane podsjećaju na obavezu poštivanja mjera prevencije i osobne zaštite:

Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba.

Pridržavanjem mjera koje su na snazi štitimo sebe i druge i sprječavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih.

Posljednji podaci nam pokazuju kako nepridržavanje mjera lako može dovesti do naglog povećanja broja oboljelih, i od pojedinačne odgovornosti svakog od nas ovisi kakvu ćemo situaciju imati u danima koji su pred nama.

Federalno ministarstvo zdravstva je u petak, na zahtjev kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH, dalo saglasnost Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu za proglašenje epidemije u ovim kantonima, a pokrenuta je i procedura za proglašenje epidemije zarazne bolesti COVID-19 na teritoriju Federacije BiH.

Tekst naredbe koja se počinje primjenjivati 14. juna donosimo u nastavku:

Naredba broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine, kao i Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe broj: 01-33-3223-1/20 od 31.05.2020. godine, u toč. 1.-5.; 7.-13; te toč. 15, 16. i 18. ostaju na snazi.

Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostike-real time PCR za deteakciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratoriji zdravstvenih ustanova verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru, i to za vrijeme trajanja potreba za obavljanjem ove djelatnosti u Federaciji BiH spram epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini i u Svijetu.

Obavezuju se krizni štab kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i krizni štabovi zdravstvene ustanove s područja kantona da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, te u istim uvaže specifičnosti vezane za kanton.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama i kriznim štabovima zdravstvenih ustanova na području kantona i Federacije BiH, da nastave s kontinuiranim provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19, a posebno mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje je testiranjem utvrđeno da su pozitivne na korona virus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

Zadužuju se zavodi za javno zdravstvo kantona da pojačaju epidemiološki nadzor nad provođenjem i primjenom kantonalnog kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu bolesti COVID-19.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, da provedu mjere aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i zavoda za javno zdravstvo kantona.

Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koja zapošljavaju više od 20 radnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Obavezuju se kantonalnih ministarstva zdravstva, krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva i krizni štabovi zdravstvenih ustanova da ažuriraju podatke s brojevima telefona, radi kontinuirane dostupnosti svim zainteresiranim, te iste dostave Federalnom ministarstvu zdravstva, odnosno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.

Zadužuju se Federalna uprava za inpekcijske poslove i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Zadužuje se FMUP – Federalna uprava policije i MUP kantona – Uprave policije da sukladno tački IV. Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/20) poduzimaju mjere iz svoje mjerodavnosti kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije.

Dozvoljava se kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da jednom tjedno dostavljaju izvješće o svom radu Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva.
Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe.

Nakon isteka roka iz tačke 13. zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i napravi procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. juna 2020. godine.

Leave your vote

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.